Salt Collectors as presented by: 990 PX

India is one of the largest salt producer in the world. Blisko 70% z ok. 20 mln ton soli potasowej pochodzi ze stanu Gujarat. Nearly 70% of the approximately 20 million tons of potassium salt comes from the state of Gujarat. Miejscem, które z tym zajeciem wiaze sie szczególnie, jest Wielki Rann – sezonowe solnisko (slone bagna) na spornym pograniczu Indii i Pakistanu, nad Morzem Arabskim. The place, which in this particular occupation is associated, is the Great Rann - seasonal salt pan (salt marshes) on the disputed border between India and Pakistan, the Arabian Sea. Sól czesto wydobywana jest tradycyjnymi, niezmiennymi od stuleci metodami. Salt is often extracted by traditional methods immutable for centuries. Przy pracy zaangazowane sa cale rodziny, równiez dzieci. Szacuje sie, ze kazdego roku zbieraniem soli zajmuje sie 200 tys. When the work involves the whole family, including children. It is estimated that each year the collection deals with the sole 200 thousand. ludzi. people. Obok Wielkiego Ranu na zdjeciach zobaczycie równiez solnisko znajdujace sie w Indonezji, na wyspie Madura. In addition to the Grand Ranu see photos of the salt pan located in Indonesia, on the island of Madura. W miejscowosci Sumenep, po odparowaniu wody, rolnicy zbieraja ok. 10 ton soli z kazdych 100 m2. In the town of Sumenep, the evaporation of water, farmers collect about 10 tonnes of salt for every 100 m2. Sól ta jest nastepnie eksportowana – glównie do Malezji. This salt is subsequently exported - mainly to Malaysia.

Share/Bookmark

view Salt Collectors as presented by: 990 PXview our privacy policy & terms of service